Album ảnh
Nguyên Tổng Bí Thư Nông Đức Mạnh đến thăm nhà máy
May 10, 2013
dfsdfsd
Null