Album ảnh
Nguyên Tổng Bí Thư Đỗ Mười nghe giới thiệu về sản phẩm nước ngọt và bia của Công ty
May 10, 2013
Null